Æstetisk Handlekraft

I samfundets stærke fokus på rationelle argumenter, regelstyring og strategisk konsekvens kommer de æstetiske elementer som regel sidst i lederskabets perspektiv – nice to have. Men æstetik, sansning og intuition anvendes naturligvis alligevel af beslutningstagerne på alle niveauer. Vi mener at der er god grund til at lederen dyrker sin æstetiske handlekraft gennem et ændret fokus på den personlige passion og den dybest tilfredsstillende overbevisning som beslutningstager – altså mere Patos i Logos-Etos-Patos triaden.

CKL løfter desuden behovet for bæredygtighed i ledelse ind i den æstetiske sfære. Begreber som originalitet og autenticitet er nødvendige at mestre for beslutningstagerne i langt højere grad end tidligere.

Lyt til vores podcast om emnet (klippenoter) – kapitel 2# her + klippenoter

 

Koncept

Laboratoriet Æstetisk Handlekraft udføres som workshops for ledere i salon-format hos Promentum og ved heldags-arrangementer på Bramstrup i æstetisk stimulerende omgivelser med bidrag fra musik og litteratur.

Bramstrup anvendes som case-study i analysen af et æstetisk greb for bæredygtig vækst. Landsskabsprojekt og råstofudvinding i samhørighed.

Æstetisk Handlekraft er desuden en samlet overskrift for CKLs praksis, og vil derfor genfindes i de andre laboratorier.

 

Filosofi

Handlekraften kan formes æstetisk gennem de motiver, der styrer handlingen, dvs. at skønhed er kriteriet for udvælgelse af information, af midler og af mål. ”Æstetik” kommer af græsk ”áisthesis”, ”sansning”, og betyder en særlig måde at opleve foregribende på, der kan være inkorporeret, overlagt eller blot forestillet, altså begæret. Skønheden kan også være en måde at vurdere en proces, en praksis og et resultat på. Ordet ”handle” kommer af ”hånd”, der på græsk hedder ”cheir”, af PIE-roden ”*gher-”, ”at gribe” og dermed ”berøre”. Berøringen er gjort mulig af bevægelsen, af placering og position og dermed af det at række ud. Dermed bliver handlingen en gestus og kan underkastes positive, begrebslige vurderinger gennem ord som ynde, forsigtighed, ømhed, varsomhed og bekræftelse, forsikring, venskab og kærlighed.

Lederen må lære at berøre, først og fremmest respektfuldt og skattende, påskønnende og varmt. Men også at berøre i ånden, symbolsk kærtegne på afstand. Enhver af lederens gestus skal være påskønnende, forsikrende og forpligtende, og det æstetiske blik fører naturligt over i det etiske. I den æstetiske handlekraft forenes det æstetiske og det etiske. Dette sker gennem at alle involverede bliver bevidste om de værdier, der styrer deres tænkemåde.

Grækerne vidste dette, når de forenede Det Skønne med Det Gode. Det var det første aspekt af sansningens filosofiske og praktiske dimension. Det andet aspekt er dømmekraften. Netop i den æstetiske dimension bliver den vellykkede dømmekraft lidt af et mirakel, fordi den ikke kan katalogiseres i form af metoder og manualer. Den beror på vilje og skøn. Dette, skønnet, beror på samarbejdet mellem erfaring, intuition, gætværk, serendipitet og improvisation, og det er lige netop disse kapaciteter som den gode leder kan udfolde. I kunsten er deres anvendelse blot så åbenlys, at det ikke kan bortforklares.